PRAVIDLA ZÁVODU Hannah EPO Survival 2019

 1. Jednodenní závod dvojic s volným pořadím kontrol. Závodníci se pohybují předepsaným způsobem (na kole, pěšky, na bruslích...) a plní vložené disciplíny (lezení, lanové překážky, bolskros atd.)
 2. Jedná se o sportovní akci, které se mohou účastnit jen osoby starší 18 let, mladší osoby jen se souhlasem zákonného zástupce (písemně potvrzený dokument předložený při prezentaci).
 3. Každý závodník závodu svojí přihláškou a prezentací před startem potvrzuje, že se dostatečně seznámil se všemi pravidly a souhlasí s nimi:
   1. Je si vědom důsledků spojených se svojí účastí v závodě, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky za zranění či jiné škody, které utrpí v souvislosti se sportovní akcí.
   2. Obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair play a dalších podmínek soutěže.
   3. Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci mimo vytyčených prostor při plnění disciplín.
   4. Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 autorského zákona, mimo jiné na facebooku, instagramu a webových stránkách závodu, partnerských závodů a partnerů za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.
   5. Zavazuje se k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
   
 4. Závodníci soupeří v duchu fair play.
 5. Tým se nesmí rozdělit na více než 50 m při běhu/plavání/bruslení a 100 m na kole.
 6. Každý závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě, že je to nutné a žádá si to zdravotní stav jiného závodníka.
 7. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu a nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat známky přílišné únavy či vyčerpání a mohlo by dojít k ohrožení jeho zdraví.
 8. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách www.eposurvival.cz přes registrační formulář, či po individuální domluvě s pořadatelem.
 9. Registrace se uzavírají 15. 5. 2019. Po tomto datu je možné se přihlásit jen se souhlasem pořadatele závodu. Maximální počet startujících týmů je 150.
 10. Startovné se hradí dopředu poukázáním na účet č. 2000631637/2010. Při platbě uveďte variabilní symbol vygenerovaný při registraci nebo přímo na místě v hotovosti.
   1. Věrnostní startovné je 2200 Kč za tým zaplacených v termínu do 31. 12. 2018
   2. Standardní startovné je 2500 Kč za tým zaplacených v termínu do 31. 3. 2019
   3. Plné startovné je 3000 Kč za tým zaplacených v termínu do 10. 5. 2019
   4. Pozdní startovné je 4000 Kč za tým zaplacených po 10. 5. 2019 a na místě
   5. Toto jsou poloviční ceny pro členy ČAES; je možnost stát se zdarma členy ČAES na místě či zaškrtnutím při registraci na závod.
   6. Změny v registraci do 10. 5. 2019 jsou možné neomezeně (závodníci mohou většinu změn zadat sami v registračním systému). Po tomto termínu je změna možná pouze za poplatek 100 Kč splatných na účet či na místě.
   
 11. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít (např. v případě překročení limitu startujících) nebo upravit podmínky, pokud to bude vyžadovat situace.
 12. Zaplacené startovné se nevrací ani nepřevádí do dalšího roku, je možné je prodat či převést na jiného účastníka.
 13. V případě nějaké nenadálé události (kalamity, život ohrožujícího stavu) si pořadatel vyhrazuje právo závod přerušit, uzavřít nebo zrušit. V tomto případě se startovné nevrací. Je možnost jeho převodu na další ročník.
 14. Každý tým musí mít u sebe povinnou výbavu. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové kontroly i během závodu. Absence nebo případně nekompletnost povinné výbavy znamená penalizaci.
 15. Povinná výbava je uvedena v propozicích závodu.
 16. Chybějící povinné vybavení znamená časovou penalizaci 100 bodů za každý chybějící kus.
 17. Je zakázáno používat k přesunu jakékoliv nedovolené předměty (auto, motocykl, autobus, traktor, vlak, koně, atd.)
 18. Systém hodnocení
   1. Závodník zaznamenává body pomocí ČIPu. ČIP je zapůjčen od pořadatelů. Půjčovné je zahrnuto ve startovném. V případě ztráty čipu je závodníkem hrazeno 2000 Kč.
   2. Vše v závodě je přepočítáváno na body a výsledný počet bodů je jediné kritérium hodnocení. Body lze získat za absolvování disciplín, za nalezení kontrol při závodu, za čas zbývající do 16:00 při projetí cílem.
   3. Příklad:
     • Jedna minuta závodu ušetřená před limitem se rovná 1 bod - tj. když dorazíte do cíle 15:30 obdržíte 30 bodů. Za nalezenou kontrolu při treku / na kole získáváte 80 bodů. Za vylezení cest podle obtížnosti můžete získat až 280 bodů.
     
   4. V průběhu závodu bude možné nasbírat přes 4500 bodů, detailní informace a bodové ohodnocení jednotlivých stanovišť dostanete ve výkladu trati při vaší prezentaci v místě závodu.
   5. Neabsolvování disciplíny neznamená diskvalifikaci ze závodu, ale ztrátu bodů. Závod je postaven tak, aby se vyplatilo disciplíny absolvovat.
   6. Na trati nejsou žádné „stopčasy“, je nutné kalkulovat s možným kumulováním závodníků. U problémových disciplín bude zajištěno více pomůcek (natažená lana při lezení a pro slanění atd.).
   7. Start závodu je v sobotu 25. května 2019 ve 3:00
   8. Konec závodu je v sobotu 25. května 2019 v 16:00
   9. Za překročení limitu do 15 min bude týmu odečteno 10 bodů za každou započatou minutu jako penalizace, po překročení této doby bude penalizace 100 bodů za každou započatou minutu.
   
 19. Vznášení protestů:
   1. Protesty se podávají za jednorázový poplatek 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Tento poplatek je při uznání protestu vrácen.
   2. Protest lze oficiálně podat do 60 minut od vyvěšení oficiální výsledkové listiny.
   3. V případě zamítnutí neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
   4. Lhůta pro vyjádření hlavního rozhodčího k protestu je 30 minut od jeho podání a složení zálohy 200,- Kč.


  Aktualizováno: 21. 11. 2018

PARTNEŘI ZÁVODU