Pravidla závodu

 1. Jednodenní závod dvojic s volným pořadím kontrol. Závodníci se pohybují předepsaným způsobem (na kole, pěšky, na bruslích...) a plní vložené disciplíny (lezení, lanové překážky, bolskros atd.)
 2. Jedná se o sportovní akci, které se mohou účastnit jen osoby starší 18 let, mladší osoby jen se souhlasem zákonného zástupce (písemně potvrzený dokument předložený při prezentaci).
 3. Každý závodník závodu svojí přihláškou a prezentací před startem potvrzuje, že se dostatečně seznámil se všemi pravidly a souhlasí s nimi:
  1. Je si vědom důsledků spojených se svojí účastí v závodě, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky za zranění či jiné škody, které utrpí v souvislosti se sportovní akcí.
  2. Obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair play a dalších podmínek soutěže.
  3. Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci mimo vytyčených prostor při plnění disciplín.
  4. Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 autorského zákona, mimo jiné na facebooku, instagramu a webových stránkách závodu, partnerských závodů a partnerů za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.
  5. Zavazuje se k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Závodníci soupeří v duchu fair play.
 5. Tým se nesmí rozdělit na více než 50 m při běhu/plavání/bruslení a 100 m na kole.
 6. Každý závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě, že je to nutné a žádá si to zdravotní stav jiného závodníka.
 7. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu a nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat známky přílišné únavy či vyčerpání a mohlo by dojít k ohrožení jeho zdraví.
 8. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách www.eposurvival.cz přes registrační formulář, či po individuální domluvě s pořadatelem.
 9. Registrace se uzavírají 20. 5. 2024. Po tomto datu je možné se přihlásit jen se souhlasem pořadatele závodu. Maximální počet startujících týmů je 100 v kategorii MASTER a 100 v kategorii MINI.
 10. Startovné se hradí dopředu poukázáním na účet č. 2000631637/2010. Při platbě uveďte variabilní symbol vygenerovaný při registraci nebo přímo na místě v hotovosti.
 11. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít (např. v případě překročení limitu startujících) nebo upravit podmínky, pokud to bude vyžadovat situace.
 12. Zaplacené startovné se nevrací ani nepřevádí do dalšího roku, je možné je prodat či převést na jiného účastníka.
 13. V případě nějaké nenadálé události (kalamity, život ohrožujícího stavu) si pořadatel vyhrazuje právo závod přerušit, uzavřít nebo zrušit. V tomto případě se startovné nevrací. Je možnost jeho převodu na další ročník.
 14. Každý tým musí mít u sebe povinnou výbavu. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové kontroly i během závodu. Absence nebo případně nekompletnost povinné výbavy znamená penalizaci.
 15. Povinná výbava je uvedena v propozicích závodu.
 16. Chybějící povinné vybavení znamená časovou penalizaci 100 bodů za každý chybějící kus.
 17. Je zakázáno používat k přesunu jakékoliv nedovolené předměty (auto, motocykl, autobus, traktor, vlak, koně, atd.)
 18. Je zakázáno používat jiné mapy než ty dodané pořadatelem a to od momentu převzetí startovního balíčku. V opačném případě má pořadatel právo tým dle závažnosti situace až diskvalifikovat.
 19. Systém hodnocení
  1. Tým zaznamenává body pomocí ČIPu. ČIP je zapůjčen od pořadatelů. Půjčovné je zahrnuto ve startovném. V případě ztráty čipu je závodníkem hrazeno 3000 Kč.
  2. Vše v závodě je přepočítáváno na body a výsledný počet bodů je jediné kritérium hodnocení. Body lze získat za absolvování disciplín, za nalezení kontrol při závodu, za čas zbývající do 16:00 při projetí cílem.
  3. Příklad:
   Jedna minuta závodu ušetřená před limitem se rovná 1 bod - tj. když dorazíte do cíle 15:30 obdržíte 30 bodů. Za nalezenou kontrolu při treku / na kole získáváte 80 bodů. Za vylezení cest podle obtížnosti můžete získat až 280 bodů.
  4. V průběhu závodu bude možné nasbírat přes 5000 bodů, detailní informace a bodové ohodnocení jednotlivých stanovišť dostanete ve výkladu trati při vaší prezentaci v místě závodu.
  5. Neabsolvování disciplíny neznamená diskvalifikaci ze závodu, ale ztrátu bodů. Závod je postaven tak, aby se vyplatilo disciplíny absolvovat.
  6. Na trati nejsou žádné „stopčasy“, je nutné kalkulovat s možným kumulováním závodníků. U problémových disciplín bude zajištěno více pomůcek (natažená lana při lezení a pro slanění atd.).
  7. Start závodu:
   • MASTER je v sobotu 25. května 2024 ve 3:00
   • MINI je v sobotu 25. května 2024 ve 9:00
  8. Konec závodu:
   • MASTER je v sobotu 25. května 2024 v 16:00
   • MINI je v sobotu 25. května 2024 v 15:30
  9. Za překročení limitu do 15 min bude týmu odečteno 10 bodů za každou započatou minutu jako penalizace, po překročení této doby bude penalizace 100 bodů za každou započatou minutu.
 20. Vznášení protestů:
  1. Protesty se podávají za jednorázový poplatek 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Tento poplatek je při uznání protestu vrácen.
  2. Protest lze oficiálně podat do 60 minut od vyvěšení oficiální výsledkové listiny.
  3. V případě zamítnutí neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
  4. Lhůta pro vyjádření hlavního rozhodčího k protestu je 30 minut od jeho podání a složení zálohy 200,- Kč.

Aktualizováno: 5. 6. 2023

Zůstaňte v kontaktu

Nevíte si s rady s přípravou na závod nebo nemůžete najít nějaký detail o EPO Survivalu? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi to s vámi probereme.

Pošlete nám zprávu

Messenger EPO Survivalu

Napište nám e-mail

info@eposurvival.cz

Partneři závodu

Hlavní partner závodu

Hannah

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.